Op maat gesneden bemiddeling

Diensten - Wat kunnen wij voor U betekenen ?

Geschillen in een familiale context
Relatie- en huwelijksproblemen
Kinderen, omgangsregeling en alimentatie
Geldkwesties, erfenissen, verdelingen, familiebedrijf
Bemiddeling, burenruzies
 

Geschillen in een ondernemingscontext
Invorderingen
Handelsgeschillen, geschillen met leveranciers
Geschillen met klanten/cliënten/patiënten
Algemene- en contractvoorwaarden
Redactie en revisie van diverse overeenkomsten (agentuur, franchising, distributie, concessie…)
Geschillen met boekhouders en/of accountants
Geschillen tussen vennoten/aandeelhouders/bestuurders
Geschillen met de overheid / vergunningen / de fiscus
Geschillen tussen vrije beroepen
Deontologische kwesties
Bestuurdersaansprakelijkheden
Optreden als advocaat of als bemiddelaar
 

Overtredingen, boetes, inbreuken en strafverdediging
Strafrechtelijke verdediging voor de Politierechtbank, Correctionele rechtbank, Hof van Beroep en Hof van Cassatie
Burgerlijke partijstelling
Verkeersmisdrijven
Fiscale en sociale misdrijven
Vergunningen
 

Huurgeschillen, koop-verkoop, lening en andere bijzondere overeenkomsten
Invorderingen van achterstallen
Uitzettingen
Huurschadevorderingen
Huurhernieuwingen en –beeindigingen
Consumentengeschillen
Koop- en verkoopgeschillen inzake huizen, gronden, panden
Ontbinding en schorsing van overeenkomsten
Leningsovereenkomsten en vorderingen tot (uitstel van) betaling
Afbetalingsplannen
Optreden als advocaat of als bemiddelaar
 

Financiële geschillen
Geschillen met betrekking tot leningen
Inpandgevingen, hypotheken en borgstellingen
Conflicten met financiele instellingen
Afbetalingsregelingen
Discussies met banken, verzekeringsinstellingen
Aandelentransacties, -opties
 

Vorderingen tot schadevergoeding
Schadevergoedingen wegens verkeers- en andere ongevallen
Verzekeringsdiscussies
Begroting van lichamelijke schade
Medische aansprakelijkheid
Aansprakelijkheidsvorderingen
Bemiddeling in aansprakelijkheidskwesties en schadevergoedingen
 

Bouwkwesties en -geschillen
Problemen met of tussen (onder-)aannemers
Problemen met architecten
Opleveringen en expertises
Bemiddeling in bouwgeschillen

 

Personeelsgeschillen – human resources
Redactie en revisie van arbeidscontracten of samenwerkingscontracten van hogere kaderleden en bestuurders
Ontslag- en opzegvergoedingen
Bestuurdersaansprakelijkheden
Optreden als bemiddelaar
 

Conflicten met de overheid
Belastinggeschillen
Vergunningen (bouwvergunningen, milieuvergunningen, omgevingsvergunningen, uitbatingsvergunningen, verkavelingsdossiers, …)
Retributies en taksen allerhande
Sociale inspectie
Belasting- en BTW-controles
 

Pleiten voor
Vredegerechten
Familierechtbanken
Politierechtbanken
Rechtbanken van Eerste Aanleg
Correctionele rechtbanken
Rechtbanken van Koophandel
Arbeidsrechtbanken
Hoven van Beroep
Hof van Cassatie
Raad van State
Raad voor Vergunningenbetwistingen
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Administratieve rechtbanken, Bestendige deputatie, …
Diverse tuchtraden en beroepsinstanties
 

Bemiddeling
Mr. Arvid De Smet kan bemiddelen in tal van materies als neutraal bemiddelaar (in Nederland noemt dit: Mediation). Kijk op onze website www.advocaat-bemiddelaar.be voor meer informatie. Gebruik voor bemiddeling best de contactmogelijkheden van die website.

 

Optreden als collaboratieve advocaat

Mr. Arvid De Smet kan ook optreden als collaboratieve advocaat.
Dit is een ander woord voor een constructief samenwerkende advocaat.
Bij collaboratieve onderhandelingen zoeken de beide advocaten op een constructieve wijze naar een oplossing voor het geschil.
Zij verbinden zich er dan toe om, indien er geen onderhandelde oplossing komt, zich terug te trekken uit het dossier.
Zij kunnen, wanneer zij deze rol aannemen, dan geen procedure meer voeren als de onderhandelingen mislukken.
Dan wordt er doorverwezen naar een andere advocaat.

 

Conflictmanagement in  bedrijven
Conflicten of onenigheden tussen bedrijfsleiders, divisies of managers
Conflicten op de werkvloer of op kantoor
Reorganisatieproblemen
Collectieve conflicten op bedrijfsniveau
Conflicten bij fusies of splitsingen van bedrijven
 

Grensoverschrijdende geschillen
Grensoverschrijdende geschillen in diverse rechtssystemen
Ideaal voor geschillen Nederland/Belgie, gelet op de ligging aan de grens
Meertalige geschillen (Nederlands-Engels-Frans)
Complexe materies
 

Merken/octrooien/patenten
Bijstand bij de bescherming van merken, uitvindingen, patenten, octrooien
Schendingen van intellectuele rechten
Licentie-overeenkomsten
Schadevergoedingen wegens inbreuken op auteursrechtelijk beschermde werken
Afdragen van winsten uit inbreuken
 

Speciale materies
In zeer gespecialiseerde materies wordt een beroep gedaan op gespecialiseerde medewerkers, zowel op technisch, medisch, fiscaal, sociaal als op juridisch vlak. Dit kunnen andere advocaten, notarissen, accountants, ingenieurs, technici, enz ... zijn.