voorwaarden

Specifieke Voorwaarden

De kosten- en ereloonstaten zijn betaalbaar ofwel contant (voorschotten), ofwel binnen de 15 dagen (afsluitende staten), tenzij anders expliciet overeengekomen of vermeld. 

De kosten- en ereloonstaten worden geacht te zijn aanvaard, indien er niet binnen de acht dagen na ontvangst is geprotesteerd per aangetekend schrijven of andersoortig (al dan niet elektronisch) bericht met bevestiging van ontvangst.

Van zodra een of meerdere staten niet of slechts gedeeltelijk zijn betaald, kan de advocaat zijn dienstverlening opschorten in afwachting van volledige betaling.

Indien geen afbetalingsplan wordt opgesteld en nagekomen, kan de advocaat na zijn diensten te hebben opgeschort gedurende een redelijke termijn, de dienstverlening definitief beeindigen en de eindafrekening opmaken.Bij gebrek aan betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder noodzaak tot ingebrekestelling een contractuele schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 procent van de hoofdsom, met een minimum van 50,00 euro en een maximum van 2000,00 euro.

Daarenboven is op het openstaande bedrag een contractuele verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de intrestvoet zoals bepaald in de wet betreffende de betalingsachterstand in handelstransacties.

Met klachten over de dienstverlening kan U terecht bij de advocaat in kwestie, op het contactadres vermeld op deze website.
Geschillen inzake erelonen worden behandeld via arbitrage door de orde van advocaten te Gent, onverminderd het recht van partijen om bij gebreke hieraan de bevoegde rechtbank te vatten. U vindt het arbitragereglement op http://www.balie-gent.be/nl/burgers/home/erelonen/arbitrage.

 

Due diligence / Identificatie / strijdige belangen / eerste rechter

Een advocaat is gebonden aan specifieke deontologische en wettelijke verplichtingen.

1. Identificatie van client en tegenpartij
Wij dienen in staat te zijn om te weten voor en tegen wie wij optreden. De deontologie voorziet immers dat wij geen strijdige belangen mogen dienen. Dit betekent ook dat het noodzakelijk is dat wij Uw persoonlijke gegevens bekomen, en die van de potentiele andere partij(en), en daarvan voldoende bewijs ontvangen.

 

2. Due diligence
Als wij U verdedigen in het kader van fiscale geschillen, zijn eventuele reeds gebeurde fiscale misdrijven waarvan wij kennis krijgen gedekt door onze absoluut beroepsgeheim. Dit geldt echter niet voor toekomstige misdrijven. Wij kunnen en mogen U niet helpen om gelden te verduisteren. Van zodra er een mogelijke twijfel is over de herkomst van gelden of fondsen, moeten wij kunnen nagaan of deze niet kunnen gerelateerd worden aan bvb. financiering van terrorisme, mensenhandel, witwas of drugswetgeving. Wij zullen daarom aan U bewijzen kunnen opvragen over de oorsprong van gelden.

 

3. Strijdige belangen
Van zodra zich strijdige belangen voordoen, is het mogelijk dat wij onze tussenkomst in een dossier geheel of gedeeltelijk staken, en een of meerdere clienten moeten doorverwijzen naar een andere advocaat.

 

4. De advocaat als eerste rechter
Wij hebben een eed gezworen om geen zaak aan te nemen die ons niet rechtvaardig lijkt. Mochten wij tijdens de voorbereiding tot dergelijke vaststelling komen, dan zullen wij U hiervan inlichten en ons terugtrekken uit het dossier.