onze core business

Geschillen in een familiale context


Relatieproblemen

Bent U samenwonend ? Denkt U erover om uit elkaar te gaan ? Wij informeren U . We bespreken samen met U de verschillende opties en zoeken naar de beste oplossing.


Echtscheiding

Denkt U erover om te scheiden ? Wij informeren U. Hebt U al besloten of heeft uw partner al besloten ? Er zijn in bijna elke situatie verschillende oplossingen mogelijk. Wij helpen U om de beste oplossing te kiezen. Wij adviseren, onderhandelen, bemiddelen, of procederen in functie van een optimale uitkomst.


Vereffening en verdeling van huwelijksvermogens

Bij een echtscheiding is niet alleen de relatiebreuk zelf lastig, maar zijn er ook gevolgen op vlak van bezittingen, gelden, huis, verzekeringen, pensioenen, rekeningen, beleggingen, erfenissen, vergoedingen, terugnemingen, verrekeningen, schenkingen, ... Het is belangrijk dat U daarin beslissingen neemt waarvan U later geen spijt zou hebben. Een geinformeerde en doordachte afhandeling is heel essentieel.  Wij helpen U hierbij .


Complexe echtscheidingsdossiers

Soms ontstaat een complexe situatie  door vermenging van privé-bezit, met  vennootschappen,  onroerende goederen, al dan niet in onverdeeldheid, vermenging van eigen en gemeenschapsgelden, wederbeleggingen, schenkingen, erfenissen, vergoedingen en terugnemingen, korte tijdspanne tussen overlijden en echtscheiding, overlijden tijdens de procedure, buitenechtelijke kinderen, eigendommen in meerdere landen en rechtsstelsels, toepassingen van vreemd recht, internationale dossiers met verschillende talen, nationaliteiten ...  Lijkt het onontwarbaar ? Moeilijk ? Dat motiveert ons extra !


Erfenissen en successieproblemen

Gaat het over de verdeling van gelden, huizen, of regeling van familiale vennootschappen ? Betreft het de waardering van een erfdeel ? De omzetting of afkoop van een vruchtgebruik ? Aanwasbedingen ? Voorafnames of ongelijke verdelingen ? Wat met een overlevingsbeding  (langstlevend al)? Terugnames van schenkingen ? Kan U iemand onterven ? Wat kan/mag er in een testament staan ? Hoe weet U of er een testament is ? Wat met inkorting ? Inbreng ? Wij adviseren bij successieplanning, en helpen U om problemen bij erfenissen ofwel op voorhand, ofwel naderhand op te lossen.


Onderhoudsgelden en alimentatie voor ex-partners en kinderen

Als U getrouwd was kan er sprake zijn van betaling of ontvangst van onderhoudsgelden. Kan U onderhoudsgeld krijgen ? Moet U onderhoudsgeld betalen ? Hoeveel  ? Hoe lang ? Is dit herzienbaar ? Wat met alimentatiegelden voor kinderen ? Wij hebben  een enorme ervaring met duizenden dossiers dankzij een eigen alimentatiecalculator sedert 2007 (zie www.alimentatie-online.be) . Wat met een kindrekening ? Wat zijn de fiscale gevolgen van onderhoudsgelden of alimentatiegelden ?


Omgangs- en verblijfsregelingen (vroeger sprak men over bezoek- en hoederecht)

Bij wie verblijven de kinderen ? Wanneer ? Hoe lang ? Wat met vakantieregelingen ? Wat als er een nieuwe partner komt ? Nieuw samengestelde gezinnen ? Wat als iemand verhuist ? Wat als de kinderen zelf willen verhuizen ? Wat met de fiscale implicaties ? Opstellen, wijzigen, aanpassen van regelingen, onderhandelingen, bemiddelingen of procedure ...


Familiebedrijven

Een familiebedrijf wordt gekenmerkt door een eigen dynamiek, waarbij de gezins- en familiale belangen verstrengeld zijn met de economische activiteiten. De besluitvorming, het aandeelhouderschap, het bestuur, de verdeling van het familiepatrimonium en de continuiteit van het bedrijf zijn belangrijke aspecten. Maar wat dan met de gelijkheid tussen de kinderen ? Soms ontstaan zakelijke geschillen die een impact hebben op de relaties in de familie. Soms ontstaan relationele problemen die de werking of het voortbestaan van de zaak in het gedrang brengen. Wij kunnen hierin bijstaan en helpen.


Afstammingsvorderingen

Wil U een kind erkennen ? Wil de andere ouder niet meewerken ? Is er een overspelig kind geboren ? Kan een vaderschap of meemoederschap vastgesteld worden ? Biologisch ouderschap ? Ouderschapsvorderingen ? DNA-test ? Bloedonderzoek ? Wat met bezit van staat ? Verjaringstermijnen ? Kan ik de vader verplichten om het kind te erkennen ? Heeft de biologische vader een omgangsrecht ? Een alimentatieplicht ?


Partnergeweld

Wat te doen bij partnergeweld ? Slagen? Drankmisbruik ? Drugs ? Psychische vernederingen ? Kan ik weggaan ? Kan ik de partner het huis uitkrijgen ? Wie kan mij beschermen ? Heb ik recht op schadevergoeding ? Wat bij stalking ? Wij informeren  en helpen.


Burenkwesties

Burengeschillen zijn vaak heel intens en monden uit in jarenlange procedureslagen. Vermijd terecht te komen in een vicieuze cirkel. Als je dan toch in een conflictspiraal zit, probeer er dan uit te geraken door de essentiele knopen te ontwarren. Soms gaat het over iets heel anders dan waarover geprocedeerd wordt. Is dat het geval, dan ligt de oplossing vaak elders. Wij procederen niet enkel om te procederen, maar enkel als het nodig is om het onderliggend geschil op te lossen.


Optreden als advocaat of als bemiddelaar

Mr. Arvid De Smet is zowel advocaat als bemiddelaar. Een advocaat heeft als taak de belangen van zijn client(e) zo goed mogelijk te verzekeren.  Een bemiddelaar heeft als taak de belangen van alle partijen betrokken in de bemiddeling zo goed mogelijk te behartigen. Daarom kan men nooit én advocaat én bemiddelaar zijn in dezelfde zaak tussen dezelfde partijen. Voorafgaand dient een keuze gemaakt te worden : komen wij tussen als advocaat van één van de partijen of als neutraal bemiddelaar. Als wij optreden als bemiddelaar en er blijkt dat er geen akkoord mogelijk is, dan moeten wij doorverwijzen naar twee andere advocaten. Als wij zelf als advocaat optreden, dan kunnen wij wel onderhandelen, maar niet als neutraal bemiddelaar. Wij zijn en blijven dan de advocaat van één van beide.

Stel uw vraag over  bovenstaande onderwerpen:

Formulier vraag-via-website niet gevonden