uw belang telt

​​ Terug naar overzicht


Geschillen in een ondernemingscontext

Invorderingen

Invorderingen van onbetwiste en betwiste schulden. Schulden van klanten, clienten, leveranciers. Leningen. Borgstellingen. Afbetalingen. Onbetaalde rekeningen. Wij sturen aanmaningen, dagvaarden indien nodig, laten uitvoeren door een gerechtsdeurwaarder (bewarend of uitvoerend beslag op meubels, voertuigen, gelden, lonen, tegemoetkomingen, onroerende goederen, ...)

Handelsgeschillen, geschillen met leveranciers

Problemen met geleverde goederen of diensten ? Oplevering ? Gebreken ? Gedeeltelijke betaling ? Laattijdige afwerking of (op)levering ? Wij staan U bij in onderhandelingen en vertegenwoordigen U in procedure(s).

Geschillen met klanten/cliënten/patiënten

Hebben Uw klanten of clienten opmerkingen bij uw produkten of diensten ? Is er iets misgelopen en escaleert dit ? Wordt U niet of slechts gedeeltelijk betaald ? Wij helpen U.

Algemene- en contractvoorwaarden

Opmaak van algemene voorwaarden, betalingsvoorwaarden, contracten, overeenkomsten, bestelvoorwaarden, aan- en verkoopvoorwaarden, speciale bedingen. Op maat gemaakt.

Redactie en revisie van diverse overeenkomsten (agentuur, franchising, distributie, concessie…)

Sommige specifieke samenwerkingsvormen vallen onder specifieke wetgeving. Bij andere vormen is de contractuele vrijheid groot. Een belangrijk contract verdient specifieke aandacht. Let goed op de kleine lettertjes. Een advocaat is best geplaatst om U goed  te informeren. Voorkomen is beter dan genezen ! Kom vooraleer het ondertekend wordt om latere discussies te vermijden. Voor nalezing, verificatie,  revisie, redactie, ... Wij denken mee met U.

Geschillen met boekhouders en/of accountants

Als onderneming heb je nood aan een goede boekhouder / accountant. Maar wat als blijkt dat iets misloopt ? Heeft de boekhouder iets verkeerd of te laat aangegeven ? Zijn hierdoor fiscale geschillen ontstaan ? Zijn bepaalde aftrekposten vergeten ? Wat als het vertrouwen zoek is en je wil overstappen naar een andere boekhouder ? Wij helpen U om uw boekhouder of accountant correct en juridisch aan te spreken...

Geschillen tussen vennoten/ aandeelhouders/ bestuurders

Een vennootschap wordt bestuurd door de bestuurders / zaakvoerders. De algemene vergadering van aandeelhouders controleert het bestuur en geeft ontlasting/décharge voor het gevoerde bestuur.  Soms is er een meningsverschil, conflict of ruzie tussen de bestuurders onderling, of tussen het management en de Raad van Bestuur, of tussen bestuur en (minderheids- of meerderheids-) aandeelhouders. Dergelijke geschillen kunnen een onderneming verlammen en worden best zo snel mogelijk opgelost. Dit kan door onderhandeling, bemiddeling of procedure worden aangepakt.  

 

Geschillen met de overheid / vergunningen / de fiscus

Een ondernemer heeft vaak met de overheid te doen. Uitbatings-, milieu-, omgevings-, bouw- en andere vergunningen zijn een noodzaak, maar moeten ernstig en professioneel worden aangepakt. Last van wegenwerken in uw buurt ? Infrastructuurwerken die de toegang tot uw bedrijf bemoeilijken ? Een weigering van een bouwvergunning ? Stedenbouwkundige inbreuken ? Vervolging wegens inbreuken op milieuwetgeving ? Voor advies, aanvraag, bewisting, procedure : neem contact op met ons.

Deontologische kwesties

Elk vrij beroep heeft een eigen deontologie. Vele principes zijn beroepsoverschrijdend, maar er zijn ook specifieke beroepseigen deontologische regels. Een aantal deontologische verplichtingen zitten in een maatschappelijk spanningsveld, en komen onder druk te staan. Denk maar aan publiciteit, multidisciplinaire samenwerkingsvormen, beroepsgeheim, enz... Wordt er een tuchtvervolging ingesteld, dan heeft U steeds het recht om U te laten bijstaan door een advocaat. 

Bestuurdersaansprakelijkheden

Wat als een handelszaak failliet gaat binnen de drie jaar na oprichting ? Wat met de aansprakelijkheid van bestuurders bij faillissementen ? Wat in geval van een fout van een bestuurder die de vennootschap veel geld heeft gekost ? Wat doe je als bestuurder wanneer je in gebreke wordt gesteld ? Welke opties zijn er ? Voor optimaal advies, begeleiding, verdediging en procedure, contacteer ons.

Optreden als advocaat of als bemiddelaar

Mr. Arvid De Smet is zowel advocaat als bemiddelaar. Een advocaat heeft als taak de belangen van zijn client( e) zo goed mogelijk te verzekeren.  Een bemiddelaar heeft als taak de belangen van alle partijen betrokken in de bemiddeling zo goed mogelijk te behartigen. Daarom kan men nooit én advocaat én bemiddelaar zijn in dezelfde zaak tussen dezelfde partijen. Voorafgaand dient een keuze gemaakt te worden : komen wij tussen als advocaat van één van de partijen of als neutraal bemiddelaar. Als wij optreden als bemiddelaar en er blijkt dat er geen akkoord mogelijk is, dan moeten wij doorverwijzen naar twee andere advocaten. Als wij zelf als advocaat optreden, dan kunnen wij wel onderhandelen, maar niet als neutraal bemiddelaar. Wij zijn en blijven dan de advocaat van één van beide.