uw belang telt

Terug naar overzicht
 

Huurgeschillen, koop-verkoop, lening en andere bijzondere overeenkomsten

 Invorderingen van achterstallen

Geldschulden die per maand verschuldigd zijn, zoals huurgelden, aflossingen van leningen, afbetalingen moeten correct worden afbetaald.  Wanbetaling kan aanleiding geven tot onmiddellijke opeisbaarheid of ontbinding van het contract met schadevergoeding. Soms moeten aangepaste afbetalingsregelingen worden opgesteld.

Uitzettingen

Huurders die duidelijk niet betalen, en/of een pand duidelijk verwaarlozen, kunnen worden uitgezet. Zo'n uitzetting is aan strikte vereisten en voorwaarden onderworpen. Dit doet men best niet zelf. Het is aangewezen om je te laten begeleiden door een ervaren advocaat.

Huurschadevorderingen

Wat als de huurder vertrekt en het pand achterlaat als een puinhoop ? Hoe stel je de huurschade correct vast en recupereer je de huurwaarborg ? Wat als de huurwaarborg onvoldoende is om de schade te dekken ? Wij helpen U.

Huurhernieuwingen en –beeindigingen

Bij handelshuur, pacht en zelfs bij woninghuur kan een correcte huurhernieuwing duizenden euro's uitsparen. Hetzelfde geldt voor een tijdige opzegging wanneer je als verhuurder of verpachter wil beschikken over je eigendom zonder schadevergoeding wegens vervroegde beeindiging te moeten betalen. Informeer je tijdig over de mogelijkheden !

Consumentengeschillen

Als consument wordt men beschermd. Je hebt meer rechten dan je zou denken. Bvb. 2jarige garantie, bedenktermijnen, informatieverplichtingen, prijsaanduidingen, recht op privacy, verbod op ongeoorloofde bedingen ... Op de beschermingsregels bestaan ook uitzonderingen. Laat je goed informeren over je rechten en plichten. Als je rechten geschonden worden, kan je bij ons terecht.

Koop- en verkoopgeschillen inzake huizen, gronden, panden

Voor heel wat mensen is de aan- of verkoop van een woning iets wat ze slechts 1 keer in hun leven doen. Wordt je dan geconfronteerd met een beroepsverkoper of iemand van slechte wil, dan sta je vaak onwetend en machteloos. Een notaris moet informeren maar mag geen partij kiezen.  Wat indien een verkoop niet kan doorgaan ? Wat als er vertraging is ? Wat indien attesten ontbreken ? Wat met bouwmisdrijven ? Wat indien een koper of verkoper overlijdt, failliet gaat of onbekwaam wordt vooraleer de notariele akte is verleden ? Hoe zeg je een huurder op na verkoop ? Wat met de pachter van een landbouwgrond of -hoeve ? Laat je begeleiden door een ervaren advocaat bij zo'n belangrijke transactie: een advocaat zal immers altijd in jouw belang handelen. 

Ontbinding en schorsing van overeenkomsten

Wat te doen als je medecontractant een overeenkomst niet nakomt ? Kan je dan zelf je prestaties opschorten ? Kan je de overeenkomst (laten) ontbinden ? Wat als er te laat wordt geleverd ? Voor hulp en bijstand: contacteer ons.

Leningsovereenkomsten en vorderingen tot (uitstel van) betaling

Je hebt geld (uit)geleend en de betaling volgt niet. Of er wordt constant te laat betaald, of te weinig. Wat te doen ? Wij manen aan, en doen het nodige om het geld in te vorderen of een nieuw afbetalingsplan op te maken.

Afbetalingsplannen

Als je bestaande afbetalingsregeling voor huur- of andere schulden niet werkt, kan er in vele gevallen een nieuwe regeling worden gemaakt. Wij helpen.

Optreden als advocaat of als bemiddelaar

Mr. Arvid De Smet is zowel advocaat als bemiddelaar. Een advocaat heeft als taak de belangen van zijn client( e) zo goed mogelijk te verzekeren.  Een bemiddelaar heeft als taak de belangen van alle partijen betrokken in de bemiddeling zo goed mogelijk te behartigen. Daarom kan men nooit én advocaat én bemiddelaar zijn in dezelfde zaak tussen dezelfde partijen. Voorafgaand dient een keuze gemaakt te worden : komen wij tussen als advocaat van één van de partijen of als neutraal bemiddelaar. Als wij optreden als bemiddelaar en er blijkt dat er geen akkoord mogelijk is, dan moeten wij doorverwijzen naar twee andere advocaten. Als wij zelf als advocaat optreden, dan kunnen wij wel onderhandelen, maar niet als neutraal bemiddelaar. Wij zijn en blijven dan de advocaat van één van beide.