uw belang telt

Terug naar overzicht
 

Overtredingen, boetes, inbreuken en strafverdediging

Strafrechtelijke verdediging voor de Politierechtbank, Correctionele rechtbank, Hof van Beroep en Hof van Cassatie.

​Wij pleiten voor alle nationale rechtbanken in strafzaken. Alle soorten strafrechtelijke verdediging met uitzondering van assisenzaken kunnen wij aannemen.  Assisenzaken nemen wij niet aan, omdat dit een te grote onafgebroken tijdsbelasting op een kantoor in beslag neemt. Zo'n assisenzaak beheerst de volledige agenda gedurende meerdere weken. Dit heeft een nefaste invloed op onze mogelijkheid om andere dossiers goed te behartigen. Wij doen dit niet, uit respect voor de andere clienten. Bij strafrechtelijke verdediging staan wij U bij naar aanleiding van een verhoor of verklaring, informeren wij U over de gevolgen van een bekentenis of erkentenis, komen wij tussen in de onderzoeksfase, een eventuele vrijheidsbeneming, bezoeken wij U in de gevangenis, helpen bij voorwaardelijke invrijheidsstelling, behandeling van de voorlopige aanhouding, regeling van de rechtspleging, vragen wij bijkomende onderzoeksdaden, laten getuigen verhoren, bereiden de terechtzitting voor, pleiten voor de Politierechtbank voor kleine overtredingen en verkeersgeschillen, voor de Correctionele rechtbank in beroep of in eerste aanleg voor andere wanbedrijven of (gecorrectionaliseerde) misdaden en/of -misdrijven. Voor de Hoven van Beroep in graad van hoger beroep, en voor het Hof van Cassatie in Strafzaken wanneer er sprake is van miskenning van de Wet of de algemene rechtsbeginselen door de Rechtbanken, Raadkamers, Kamers van Inbeschuldigingstelling  of Hoven van Beroep.

Burgerlijke partijstelling 

Wanneer je schade lijdt ten gevolge van een misdrijf of verkeersinbreuk, kan je een schadeclaim indienen. Dit noemt men een burgerlijke partijstelling. Wij helpen om de schade te begroten, evalueren en becijferen. We zorgen voor een correcte indiening volgens de vormvereisten en verdedigen de schadebegroting voor de rechtbanken. Soms is een klacht met burgerlijke partijstelling bij een onderzoeksrechter de aangewezen weg als het gewone onderzoek door de Politie of het Parket niet tijdig, grondig of tegensprekelijk wordt gevoerd. Wij stellen zo'n klacht op en volgen dit verder op bij de onderzoeksrechter, Raadkamer en/of Rechtbank. Nadat de schadevergoeding is toegekend zorgen wij voor inning via de gerechtsdeurwaarder, ...

Verkeersmisdrijven

Snelheidsovertreding ? Overdreven snelheid ? Gedronken ? Positief geblazen ? Verkeersongeval ? Voorrangsdiscussie ? Aanrijding ? Roodlichtovertreding ? Verkeersbord of  verkeersteken genegeerd ? Geslipt ? In slaap gevallen achter het stuur ? Verzekering verlopen ? Keuring vergeten ? Rijbewijs ingetrokken ? Alcohol ? Drugs ? Speekseltest ? Let op : in heel veel gevallen heeft U een rechtsbijstandsverzekering die de tussenkomst van een advocaat geheel of gedeeltelijk vergoedt. Consulteer een advocaat en kijk uw verzekering na. U heeft steeds recht op verdediging door een advocaat van uw keuze. De verzekering mag haar eigen advocaat niet opdringen.

Fiscale en sociale misdrijven

Problemen met BTW, douane of accijnzen ? Wat met tekortschattingen in verkoops- schenkings- of successiedossiers ? Wat bij boetes inzake directe en indirecte belastingen, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting of belasting van niet-inwoners ? Problemen met de fiscale of sociale inspectie ? Onder vuur door de BBI ? Ken uw rechten en plichten bij een belastingcontrole : wat mag de controleur wel/niet ? Federale, Gewestelijke, Provinciale, Gemeentelijke klachten- en bezwaarprocedures inzake belastingen, taksen, heffingen en retributies.

Vergunningen

Een weigering van een bouwvergunning ? Stedenbouwkundige inbreuken ? Vervolging wegens inbreuken op milieuwetgeving ? Voor advies, aanvraag, bewisting, procedure : neemt contact op met ons.