uw belang telt

Terug naar overzicht
 

Vorderingen tot schadevergoeding

Schadevergoedingen wegens verkeers- en andere ongevallen

Je bent het slachtoffer van een verkeersongeval, arbeidsongeval, sportongeval of ander ongeval. Heb je recht op schadevergoeding ? Zo ja, hoeveel ? Wij informeren, onderhandelen, procederen. Contacteer ons.

Verzekeringsdiscussies

Je verzekering weigert tussenkomst. Ze betaalt te weinig uit. Ze erkent geen aansprakelijkheid. Veelal pogen verzekeraars schadegevallen van de hand te wijzen om te vermijden dat ze moeten betalen. In vele gevallen sta je toch recht in je schoenen. Wij adviseren, helpen, bemiddelen  en/of procederen. Contacteer ons.

Begroting van lichamelijke schade

Je hebt schade door een ongeval of ziekte. Wat kan je krijgen bij verlies van een arm, een been, of ander lichaamsdeel. Wat bij incontinentie ? Wat bij sexuele disfuncties ? Esthetische schade ? Hevige pijnen ? Morele schade ? Kapitalisatie van schade ?

Medische aansprakelijkheid

Vroeger moest je een fout bewijzen bij schade door een medische ingreep.  Sedert kort is dit niet altijd meer nodig, behoudens enkele uitzonderingen. Wij adviseren, helpen, onderhandelen en procederen tegen de aansprakelijken.

Aansprakelijkheidsvorderingen

Wie is er verantwoordelijk voor de schade die je hebt geleden ? Wij helpen om het uit te zoeken en de verantwoordelijke aan te spreken. Als de verantwoordelijke niet wordt gevonden zijn er soms nog andere mogelijkheden. Wij zoeken het uit. Contacteer ons.

Bemiddeling in aansprakelijkheidskwesties en schadevergoedingen

Bij betwistingen inzake aansprakelijkheid kan je ook een beroep doen op een bemiddelaar. Dan wordt het geschil vaak sneller, discreter en in der minne afgehandeld. Mr. Arvid De Smet is zowel advocaat als bemiddelaar. Een advocaat heeft als taak de belangen van zijn client( e) zo goed mogelijk te verzekeren.  Een bemiddelaar heeft als taak de belangen van alle partijen betrokken in de bemiddeling zo goed mogelijk te behartigen. Daarom kan men nooit én advocaat én bemiddelaar zijn in dezelfde zaak tussen dezelfde partijen. Voorafgaand dient een keuze gemaakt te worden : komen wij tussen als advocaat van één van de partijen of als neutraal bemiddelaar. Als wij optreden als bemiddelaar en er blijkt dat er geen akkoord mogelijk is, dan moeten wij doorverwijzen naar twee andere advocaten. Als wij zelf als advocaat optreden, dan kunnen wij wel onderhandelen, maar niet als neutraal bemiddelaar. Wij zijn en blijven dan de advocaat van één van beide.